HorseDream®  The Corporate Approach
Personal And Professional Development

HorseDream France. Equilibre Coaching.

Education Assistée par le Cheval International

Programme de formation HorseDream®

 

Zelf Trainer worden

 

Het HorseDream® trainer programma vereist grondige kennis over paarden en goede kennis van de doelgroep. Je zal niet alleen de basics leren. Je maakt kennis met de HorseDream® aanpak in het werken met zakelijke klanten en paarden in leiderschap seminars, team training, coaching en change management.

 

Deze aanpak gaat over samenwerking, niet over concurrentie. We hebben een wereldwijde gemeenschap van Horse Assisted Trainers gecreëerd die samenwerken en elkaar ondersteunen.

 

Deze aanpak krijgt belangstelling van bedrijven, leiders, trainers en coaches sinds meer dan 20 jaar in Europa. Sinds de EAHAE conferentie in 2007 zijn we buiten de Europese grenzen gegaan, en zijn we internationaal geworden. Vandaag zijn er zo'n 150 gelicensieerde HorseDream® partners wereldwijd.

 

Dus als ook jij heel bijzondere know-how wil verzamelen in zeer korte tijd op het gebied van het horse assisted education, trainen met paarden, en coachen met paarde

 

Meer informatie over de training programma’s in België vind je hier: http://www.kivik.eu/nl/info/40/Zelf-coach-worden.html

 

 

FORMATEURS

 

Le programme HorseDream® exige une connaissance profonde du cheval et de la personne humaine et une bonne connaissance de son marché. Ce ne sont pas juste des basiques que vous allez apprendre. Après votre formation, vous pourrez intégrer l'approche HorseDream®  dans votre travail avec des clients d'entreprises, des particuliers et des chevaux -  lors de séminaires de leadership, de cohésion d'équipes, de coaching et de conduite du changement, ou lors de rendez-vous individuels.

 

Cette approche renforce la coopération et non la compétition. Avec ces valeurs de coopération, nous avons créé une communauté mondiale d'éducateurs assistés par les chevaux qui travaillent ensemble et se soutiennent mutuellement.

 

Cette approche a suscité l'intérêt d'entreprises, de dirigeants, de formateurs et de coachs depuis plus de 20 ans en Europe. Nous sommes passés à une dimension mondiale depuis la conférence EAHAE 2007. Aujourd'hui, il existe environ 150 partenaires certifiés HorseDream® dans le monde entier.

 

Donc, si vous aussi souhaitez  recueillir rapidement un vrai savoir-faire dans le domaine de l'accompagnement assisté par le cheval, de l'éducation ou de la formation assistée par le cheval - ou quelque soit la façon dont  vous le nommez - vous êtes les bienvenus dans nos formations HorseDream.

BEDRIJVEN

 

In een paard zijn realiteit en visie op een unieke manier verbonden. Leren met een paard vereist honderd procent concentratie, aanwezigheid en bewustzijn. Een paard is absoluut een zeer reële aanwezigheid. Aan de andere kant bestaat er sinds duizenden jaren een mythologische connectie met paarden- het paard zelf is een legende, een droom, een visioen. Het HorseDream®-concept verenigt realiteit en visie.

 

Het individuele paard belichaamt trots, kracht, schoonheid, vrijheid, moed en energie , en tegelijkertijd evenveel gevoeligheid, waakzaamheid, en de altijd aanwezige bereidheid om te vluchten. Het is bereid om de mens te dienen en doet dit zowel vanuit een gedomineerd worden als vanuit een geheel vrijwillige deelname. Daarnaast brengt de kudde het paard een gevoel van bescherming en veiligheid, integratie en samenwerking alsmede zelfvertrouwen en tevredenheid.

 

De HorseDream® benadering helpt een nieuwe cultuur te creëren in het bedrijf.

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREPRISES

 

Avec le cheval, réalité et vision sont reliées d'une façon particulière ; Apprendre avec un cheval exige une concentration, une présence, et une attention à 100%. Un cheval est un être totalement réel. Et c'est aussi,  depuis des milliers d'années, un être mythologique.  Le cheval est une légende, un rêve, une vision. Le concept HorseDream® unit réalité et vision.

 

Le cheval incarne la fierté, la force, la beauté, la liberté, le courage et l'énergie - tout autant que la sensibilité, la prudence et la promptitude à fuir. Il est disposé à servir les humains, et il le fait dans une position de dominé tout autant que dans une participation entièrement volontaire. Par ailleurs, le troupeau de chevaux véhicule un sentiment de protection et de sécurité, une culture d'intégration et de coopération, ainsi que la confiance en soi et la satisfaction.

 

L'approche HorseDream® contribue à créer une nouvelle culture dans l'entreprise.

LEIDERS

 

In de voorbije eeuwen werden alle leiders getraind met behulp van paarden. Werken met paarden bevordert moed, kracht, creativiteit en de bereidheid om risico's te nemen, maar tegelijkertijd verantwoordelijkheidsgevoel, betrouwbaarheid, geduld en vastberadenheid.

 

“Geleid worden" betekent vrijwillig volgen. In zijn meest uitgesproken vorm zou het de onafhankelijkheid en de bereidheid om risico's te nemen  moeten verzekeren bij het voorwaarts bewegen in de richting die de leider wil.

 

En het paard? Wie zal het paard volgen?

 

Het paard volgt een persoon juist dan, wanneer ze zelfvertrouwen, betrouwbaarheid, duidelijkheid, geloofwaardigheid demonstreren en doelgericht zijn.

 

Zoals één van onze deelnemers het uitdrukte,”Tot op heden heb ik veel over leiderschap gelezen, maar vandaag voelde ik wat leiderschap is." Het paard weerspiegelt direct iemands uiterlijke manier van leiden en hun interne houding. Het helpt ons om onze sterke en zwakke punten te herkennen. Soms is maar een kleine zelfcorrectie nodig om meer te worden wie we ‘echt’ zijn, om onze "ware zelf" te vinden.

 

 

 

DIRIGEANTS

 

Au cours des siècles passés, tous les dirigeants furent formés avec l'aide de chevaux. Travailler avec des chevaux développe le courage, la force, la créativité et la volonté de prendre des risques, tout en favorisant le sens de la responsabilité, la fiabilité, la patience et la détermination.

 

"Être mené" signifie suivre volontairement. Dans sa forme la plus poussée, cela devrait manifester l'autonomie et la volonté de prendre des risques en allant dans la direction souhaitée par le leader.

 

Et le cheval ? Qui le cheval suit-il ? Le cheval suit précisément les personnes qui démontrent leur confiance en soi, leur fiabilité, leur clarté, leur crédibilité et qui sont orientées vers un but.

 

Comme l'a déclaré l'un de nos participants, «Jusqu'à présent, j'ai beaucoup lu sur le leadership, mais aujourd'hui j'ai vécu ce qu'est le leadership.» Le cheval reflète directement la manière de conduire d'une personne  ainsi que son attitude interne. Il nous aide à reconnaître nos forces et nos faiblesses, et parfois il suffit d'une petite auto-correction pour que nous rapprochions de notre «être réel».

TEAMS

 

Waar mensen samen werken, zijn er altijd uitdagingen die tijd en energie vragen. Deze kunnen worden veroorzaakt door interne en externe factoren. Wanneer teams recent werden samengesteld duurt het enige tijd om gereserveerdheid kwijt te raken en vertrouwen op te bouwen.

 

Soms mislukte communicatie vanwege misverstanden, of omdat de verbinding niet plaats vindt een redelijke manier, of misschien wel omdat informatie werd uitgewisseld voordat mensen de juiste benadering naar elkaar toe hebben gevonden.

 

In de leeromgeving  van onze Horse Assisted Trainings, groeien teams samen in een extreem korte tijdspanne. In de twee 4-uur durende sessies, gaan ze door de vier  fasen van het zogenaamde team ontwikkelingsproces (volgens Tuckman): Vormen, Stormen, Normering en Uitvoeren - of, de fasen volgens Christoph V. Haug: Testfase, Onderlinge strijd fase, Organisatorische fase en Werkfase.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉQUIPES

 

Lorsque les gens travaillent ensemble, il y a toujours des situations plus délicates ou problématiques qui coûtent du temps et de l'énergie. Ces situations peuvent être générées par des facteurs externes ou internes. Lorsque les équipes sont récemment formées, il faut du temps pour se débarrasser des réserves et construire la confiance.

 

Parfois, la communication échoue simplement à cause de malentendus, ou parce que la relation ne s'est pas établie dans de bonnes conditions, ou peut-être parce que de l'information a été échangée avant que les personnes en présence aient trouvé la bonne façon de rentrer en relation.

 

Au cours d'une formation assistée par les équidés, les équipes grandissent ensemble dans un temps extrêmement court. Au cours de deux séances de 4 heures, ils traversent pour ainsi dire les quatre phases du processus de développement de l'équipe (selon Tuckman): Forming, Storming, Norming and Performing - ou, selon Christoph V. Haug: phase de test, phase de luttes intestines, phase d'organisation et phase de travail.

Mastering Well-Being

Stop Burnout

 

Start living an authentic, healthy, energized and happy life, enjoying every single day.

 

Retreat in Normandy

28/09/2018-30/09/2018

 

  • Taking your life in your own hands.
  • Be energized, instead of burned out.
  • Get rid of exhausted, washed out feelings.
  • Discover your passion again.
  • Find peace.
  • Enjoy life.
  • Experience the break through you need right now.

 

Do you carry a lot of responsibilities? You are busy, very busy. Your days are to short to get everything done. You might feel overloaded and sometimes even

desperate. It is a silent desperation.

 

While you try to get things done, your body might start sending you signals. Feeling tired, not getting the appropriate amount of sleep, either because you feel there simply isn’t enough time or because you have trouble getting to sleep once you’re in bed? Digestive problems, muscle and joint aches, headaches? Alarm signals your body is sending you, early onset burnout symptoms. Signs of getting dangerously close to burn out.

 

Is your environment telling you you should slow down? But you can’t. How on earth will you keep everything going, if you slow down?

 

 

You find yourself stuck between two bad choices: either you keep going, pushing yourself and others and suffering, or you stop and risk loosing everything. It is a huge dilemma, and there seems to be no way out.

 

I have great news: there is an exit out of this highway to burnout and exhaustion, there is a another way! The path of Authentic Leadership.

 

Living instead of being lived

 

If you are really serious about your health and wellbeing, you will have to start making some changes in your life. And if you want these changes now, this program is exactly what you need. It is designed for you.

 

You can find more information here!

HorseDream est une marque déposée internationalement de G & K HorseDream GmbH.


Tous les droits sont réservés.


Copyright © 1996-2018 par G & K HorseDream GmbH