HorseDream®  The Corporate Approach

Personal And Professional Development

Horse Assisted Education International

HorseDream® Training Program, ett globalt utbildningsgsprogram

FÖRETAG

 

En häst skiljer inte på nutid och framtid. Hästen lever i nuet. Att umgås med en häst kräver hundraprocentig koncentration, närvaro och medvetenhet. En häst är ett stort djur. I tusentals år har människan haft en stark mytologisk förbindelse med hästen, Hästen förknippas med legender, drömmar och visioner. I HorseDream® konceptet förenar vi verklighet och vision.

 

Varje häst förkroppsligar stolthet, styrka, skönhet, frihet, mod och energi samtidigt med egenskaper som känslighet, försiktighet och den ständigt närvarande beredskapen att fly. Hästen är villig att tjäna människor både genom att domineras och genom frivilligt deltagande. Hästflocken ger en unik känsla av skydd och säkerhet och inbjuder till samarbete som ökar självförtroendet och skapar tillfredsställelse.

 

HorseDream® konceptet hjälper till att bygga en ny företagskultur.

LEDARE

 

Under de senaste århundradena har alla ledare utbildats och fostrats med hjälp av hästar. Att arbeta med hästar ger ledaren mod, styrka, kreativitet och villighet att ta risker, samtidigt som det tränar egenskaper som ansvarskänsla, tillförlitlighet, tålamod och beslutsamhet.

 

"Att ledas" innebär att följa frivilligt. Det optimala ledarskapet präglas av att deltagarna kan och får agera självständigt, ta sig an utmaningar och lösa svårigheter i den riktning som ledaren önskar.

 

Och hästen? Vem följer hästen? Hästen följer den person som visar självförtroende, trovärdighet, tydlighet och är målorienterad.

 

Som en av våra deltagare säger: "Hitintills har jag läst mycket om ledarskap, men idag kände jag vad ledarskap är." Hästen speglar direkt människans yttre sätt att leda och dess inre tankar. Hästen hjälper oss att känna igen våra styrkor och svagheter och ibland behövs det bara en liten självkorrigering för att vi ska bli mer som vårt "riktiga jag".

TEAM

 

När människor arbetar tillsammans uppstår alltid konflikter och diskussioner som kostar tid och energi. Dessa kan orsakas av externa eller interna faktorer. När nya grupper bildas tar det lite tid att lära känna samhörighet och bygga förtroende.

 

Ibland misslyckas samarbetet p g a av enkla missförstånd, eller för att deltagarna inte fått tillfälle att lära känna varandra. Information kanske har presenterats på ett bristfälligt sett innan människor har känt sig trygga och lärt känna varandra.

 

I hästunderstödd träning växer gruppen samman på förvånansvärt kort tid. I två 4-timmars sessioner passerar gruppen de fyra faserna i teamutvecklingsprocessen enligt Tuckman: “Forming, Storming, Normation och Performing“- eller enligt Christoph V. Haug: “Testfas, rollfördelningsfas, organisationsfas och arbetsfas“.

Säva Ledarskap AB
Nina & Mats Brunstedt
SE-749 63  Örsundsbro,
Säva Gård
SverigeHorseDream is a trademark of
G&K HorseDream GmbH.

All rights reserved.

Copyright © 1996-2018 by G&K HorseDream GmbH